Skip to content

Báo cáo hàng tháng

Báo cáo thị trường và dự báo hàng tháng về các polyme (LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, ABS, PET), polyme kỹ thuật (PA 6, PA6,6, PBT, PC, SAN, POM, PMMA), polyme tái chế (R -LDPE, R-LLDPE, R-HDPE, R-PP, R-PET) và các polyme phân hủy sinh học.

Lưu trữ: